Заява президії Вааду України

 

7 грудня на Генеральній Асамблеї Організації Об’єднаних Націй було прийнято резолюцію A / RES / 75/84 «Небезпека розповсюдження ядерної зброї на Близькому Сході». Серед іншого, текст резолюції закликає Державу Ізраїль «не розробляти, не виробляти, не випробовувати і не набувати іншими способами ядерної зброї, відмовитися від володіння ядерною зброєю».

Делегація України проголосувала «за» цю резолюцію, склавши компанію таким країнам, як Російська Федерація, Ісламська Республіка Іран, Пакистан і Сирійська Арабська Республіка. Багато з країн, що підтримали документ, самі володіють ядерною зброєю, знаходяться в активному збройному конфлікті з сусідами і загрожують реґіональній та ґлобальній безпеці. Серед авторів резолюції такі країни, як Судан, Сомалі та Лівія. «Проти» проголосували, зокрема, Сполучені Штати  Америки і Канада.

Голосування делегації України викликає подив і обурення. Ваад України хотів би отримати роз’яснення в Міністерстві закордонних справ і в Офісі Президента України, як сталося, що наша делегація виступила проти Ізраїлю і його союзників із числа демократичних західних країн і підтримала авторитарні режими, в тому числі Росію, яка сьомий рік здійснює аґресію щодо нашої країни?

Держава Ізраїль активно розвиває дружні і партнерські відносини з Україною. Ізраїльська делегація останніми роками послідовно підтримує українську позицію на всіх голосуваннях у Генеральній Асамблеї ООН. Так, того самого дня, 7 грудня, делегація Ізраїлю проголосувала «за» ініційовану Україною резолюцію «Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, Україна, а також частин Чорного та Азовського морів». Абсолютно незрозуміло, чому Україна вирішила «віддячити», підтримавши противників Ізраїлю, в тому числі країни, що не визнають єврейської держави і офіційно проголошують необхідність її знищення.

Ми усвідомлюємо, що в ООН в цілому хорошим тоном вважається підтримка курсу на обмеження ядерних озброєнь. Створення зони, вільної від ядерної зброї, в районі Близького Сходу обговорюється на Генеральній Асамблеї останні чверть сторіччя. Багато дружніх Ізраїлю країн не вважали за можливе проголосувати «проти», але серед тих, хто утримався, – Австралія, Угорщина, Німеччина, Грузія, Литва, Польща, Чехія, Франція, Естонія, Ефіопія та ін.

Підтримка резолюції, що закликає до ядерного роззброєння країни, яка піддається прямій і очевидній загрозі з боку аґресивних сусідів, які в десятки разів перевершують її за площею та кількістю населення, викликає особливе здивування саме у випадку з Україною. Вона відмовилася від ядерної зброї в обмін на міжнародні «обіцянки» державного суверенітету і територіальної цілісності  і незабаром піддалася збройній аґресії з боку одного з «ґарантів». Саме наша країна на власному досвіді могла б усвідомлювати реальні наслідки реалізації на практиці подібних безвідповідальних ідей. Здавалося, логічним і зрозумілим було б голосування української делегації проти цієї резолюції, навіть якби більше жодна країна світу не заперечувала. У цьому контексті підтримка Україною цієї резолюції абсолютно не піддається логічному розумінню.

Ваад України чекає пояснень від зовнішньополітичного відомства країни і висловлює надію, що подібні недружні дії щодо наших партнерів і союзників більше не повторюватимуться на жодному міжнародній майданчику.

Президія Вааду України                                                                                                                                                          Київ, 27 грудня 2020 року

 

Заявление президиума Ваада Украины

7 декабря на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций была принята Резолюция A/RES/75/84 «Опасность распространения ядерного оружия на Ближнем Востоке». Среди прочего, текст Резолюции призывает Государство Израиль «не разрабатывать, не производить, не испытывать и не приобретать иными способами ядерное оружие, отказаться от обладания ядерным оружием».

Делегация Украины проголосовала «ЗА» эту Резолюцию, составив компанию таким странам, как Российская Федерация, Исламская Республика Иран, Пакистан и Сирийская Арабская Республика. Многие из поддержавших документ стран сами обладают ядерным оружием, находятся в активном вооруженном конфликте с соседями и угрожают региональной и глобальной безопасности. Среди авторов резолюции – такие страны, как Судан, Сомали и Ливия. «Против» проголосовали, в частности, Соединенные Штаты и Канада.

Голосование делегации Украины вызывает недоумение и возмущение. Ваад Украины хотел бы получить разъяснение в Министерстве иностранных дел и в Офисе Президента Украины, как поучилось, что наша делегация выступила против Израиля и его союзников из числа демократических западных стран, и поддержала авторитарные режимы, в том числе, Россию, осуществляющую седьмой год агрессию в отношении нашей страны?

Государство Израиль активно развивает дружественные и партнерские отношения с Украиной. Израильская делегация в последние годы последовательно поддерживает украинскую позицию на всех голосованиях в Генеральной Ассамблее ООН. Так, только в тот же день, 7 декабря, делегация Израиля проголосовала «за» инициированную Украиной резолюцию «Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополя, Украина, а также частей Черного и Азовского морей». Совершенно непонятно, почему Украина решила в благодарность поддержать противников Израиля, в том числе страны, не признающие еврейского государства и официально провозглашающие необходимость его уничтожения.

Мы отдаем себе отчет в том, что в ООН в целом хорошим тоном считается поддерживать курс на ограничение ядерных вооружений. Создание зоны, свободной от ядерного оружия, в районе Ближнего Востока обсуждается на Генеральной Ассамблее последние четверть века. Многие дружественные Израилю страны не сочли возможным проголосовать «против», но среди воздержавшихся – Австралия, Венгрия, Германия, Грузия, Литва, Польша, Чехия, Франция, Эстония, Эфиопия и др.

Поддержки резолюции, призывающей к ядерному разоружению страны, подвергающейся прямой и очевидной угрозе со стороны агрессивных соседей, в десятки раз превосходящих ее по площади и количеству населения, вызывает особое изумление именно в случае Украины. Она отказалась от ядерного оружия в обмен на  международные «обещания» государственного суверенитета и территориальной целостности – и вскоре подверглась вооруженной агрессии со стороны одного из «гарантов». Именно наша страна на собственном примере могла бы осознавать реальные последствия реализации на практике подобных безответственных идей. Казалось бы, логичным и объяснимым было бы голосование украинской делегации против этой резолюции, даже если бы больше ни одна страна мира не возражала. В этом контексте поддержка Украиной данной резолюции совершенно не поддается логическому пониманию.

Ваад Украины ожидает объяснений от внешнеполитического ведомства страны и выражает надежду, что подобные недружественные действия в отношении наших партнеров и союзников более не повторятся ни на одной международной площадке.

 

Президиум Ваада Украины                                                                                                                                    Киев, 27 декабря 2020 года